Osnove vzreje

Če ste se po temeljitem premisleku odločili, da boste tudi sami postali vzreditelj, si morate še pred začetkom oblikovati vzrejni načrt, vključno s finančnim. Seznanjeni morate biti s pravilno administrativno ureditvijo vseh obveznosti v zvezi z vzrejo, v skladu s pravilniki Kinološke zveze Slovenije.

Kinološka zveza Slovenije (KZS) je v Sloveniji edina pooblaščena institucija s strani FCI (Federation Cynologique Internationale – Mednarodna kinološka zveza), ki vodi rodovno knjigo čistopasemskih psov v Sloveniji.


Vzrejno dovoljenje

Vzreditelj je oseba, ki je lastnik psice v času skotitve mladičev.

Vzrejna dovoljenja izdaja psom pristojen strokovni organ KZS (vzrejne komisije). Vzrejni pregledi se organizirajo načeloma dvakrat letno, v spomladanskem (marec, april) in jesenskem (september, oktober) času. Organizirajo jih vzrejne komisije pri pasemskih klubih ali pri KZS. Razpis vzrejnih pregledov je objavljen na spletni strani KZS in v Kinologu, uradnem glasilu KZS.


Informacije o pristojnih vzrejnih komisijah najdete TUKAJ


Pogoji za pristop k vzrejnemu pregledu so:
• veljaven rodovnik. V primeru, da je bil pes kupljen v tujini, morate rodovnik predhodno nostrificirati pri KZS
• telesna ocena psa. V primeru, da je pes še nima, jo lahko pridobite na samem vzrejnem pregledu
• izvide zahtevanih zdravstveni pregledov, če to zahteva vzrejni pravilnik za določeno pasmo (izvidi slikanja kolkov, komolcev, pregled oči, sluha, ultrazvok srca, itd.)
• uspešno opravljeni preizkusi naravnih zasnov ali delovnih preizkušenj (B-BH ali IPO 1, Preizkus naravnih zasnov – PNZ) za določene pasme, če to zahteva vzrejni pravilnik (nemški ovčar, belgijski ovčarji, doberman, nemški bokser, rottweiler, lovske pasme, itd.)

Točne pogoje za pristop boste za vašo pasmo našli v razpisu.

Vzrejni pregled je prireditev na kateri sodniki ugotavljajo vzrejno vrednost, značaj ter fizične in psihične lastnosti psov in psic, ki se uporabljajo za vzrejo.

Pes, ki je uspešno opravil vzrejni pregled, prejme vzrejno dovoljenje. Paritveno kombinacijo vam lahko svetuje Vzrejna komisija, ali jo na podlagi vzrejnega načrta izberete sami.


Paritev

Pariti je dovoljeno le pse, ki imajo v času paritve veljavno vzrejno dovoljenje. Pred opravljeno paritvijo morata lastnika obeh partnerjev (psa in psice) preveriti veljavnost za vzrejo predpisane dokumente. Takoj po opravljeni paritvi morata lastnika psov v celoti izpolniti in podpisati 3 izvode obrazca Prijava paritve. Po en izvod obdržita lastnika psov, en izvod pa lastnik psice pošlje na KZS.

Lastnik psice prijavi paritev najkasneje v dvajsetih dneh po paritvi. Podpisan obrazec Prijava paritve pošlje na KZS po pošti ali elektronsko.

Če je lastnik psice paril v tujini, mora poleg predpisanega obrazca dostaviti tudi kopijo celotnega rodovnika plemenjaka, iz katerega je razvidno lastništvo psa in kopijo vzrejnega dovoljenja, če le-to predpisuje njegova matična organizacija. Prijavo paritve lastnoročno podpišeta lastnik psa in samice. S svojim podpisom jamčita za točnost podatkov in da je paritev bila res izvršena.

KZS po prejemu Prijave paritve, le-to pošlje v potrditev pristojnemu strokovnemu organu, ki s svojim podpisom potrdi prijavljeno paritev.

Kotitev in prijava legla

Vzreditelj izbere vzrejnega referenta iz nabora vzrejnih referentov KZS. *Seznam vzrejnih referentov najdete TUKAJ.

S 1.1.2018 so stopila v veljavo nova pravila glede pregleda legel. Vzreditelj ima zdaj dve možnosti:

1. Vzreditelj se odloči za dva ogleda legla (se pravi enak postopek, kot je veljal pred 1.1.2018):

Vzreditelj je dolžan v tem primeru do 3-jega dneva starosti mladičev kontaktirati vzrejnega referenta. Ta mora leglo pregledati najkasneje do 8 dneva starosti mladičev.
Naloge vzrejnega referenta so:
• oceniti kondicijsko stanje psice in mladičev,
• svetovati vzreditelju vse v zvezi z namestitvijo, bivalnimi razmerami, prehrano in nego mladičev,
• oceniti stanje legla,
• skupaj z vzrediteljem izpolniti obrazec »Prijava legla« v štirih (4) izvodih (KZS, strokovni organ, tetovirnega referenta in vzreditelja). Prijavo legla morata lastnoročno podpisati vzreditelj in referent. V primeru, da ima vzreditelj registrirano  psarno, se njeno ime navede na obrazcu Prijava legla (star obrazec!, ki ga vzrejni referenti dobijo v pisarni KZS).

Vzreditelj mora najkasneje v roku trideset (30) dni od datuma legla, dostaviti »Prijavo legla« na KZS. KZS na podlagi prejete Prijave legla izda rodovne številke mladičev in začne postopek za izdajo rodovnikov. Rodovne številke KZS izda po šestem (6) tednu starosti mladičev in jih pošlje izbranemu vzrejnemu referentu.

V sedmem (7) tednu starosti mladičev, vzrejni referent opravi drugi ogled legla, ob katerem vzreditelju izroči obrazce »Obvestilo o lastništvu«, ki jih prejme iz pisarne KZS skupaj s številkami. Vzreditelj je dolžan obrazec »Obvestilo o lastništvu« izročiti veterinarju ob prvem obveznem cepljenju proti kužnim boleznim in čipiranju mladičev, veterinar na obrazec nalepi nalepko s številko mikročipa in s svojim podpisom in žigom potrdi istovetnost mladiča.
Vzreditelj obrazce »Obvestilo o lastništvu« za celo leglo vrne na KZS. Obrazec je podlaga za izdajo rodovnikov. V primeru, da vzreditelj že razpolaga s podatki novih lastnikov mladičev, jih navede na obrazcu »Obvestilo o lastništvu«, v nasprotnem primeru, je vpis lastništva dolžan urediti novi lastnik. Vpis prvega lastništva je za lastnika brezplačen.

2. Vzreditelj se odloči za en ogled legla (se pravi nov postopek, ki velja od 1.1.2018):

Vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje na KZS 3 izvode lastnoročno podpisanega obrazca (tam, kjer je navedeno, da se podpiše vzreditelj) “Obvestilo o leglu” s “Seznamom mladičev” (v katerem izpolni polje IME MLADIČA in SPOL ter BARVO, če je razvidna) skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve. Na obrazcu mora OBVEZNO navesti izbranega vzrejnega referenta. V kolikor ima več kot 5 mladičev je potrebno izpolniti več listov “Seznam mladičev”.

Izbrani vzrejni referent bo s strani KZS prejel obrazec z vpisanimi rodovnimi številkami mladičev in ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev.

Vzreditelj obrazec, ki ga je prinesel referent vzame s seboj na veterino, veterinar ob mikročipiranju mladičev ob imenu vsakega mladiča prilepi nalepko s številko mikročipa in se zraven podpiše, na dnu vsake strani “Seznam legla” pa se podpiše in doda svoj žig. Po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje ORIGINALNE DOKUMENTE “Obvestilo o leglu s seznamom mladičev” z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih, če niso bili poslani ob prijavi paritve.

KZS izdaja rodovnike za celotno leglo po prejemu vse zahtevane dokumentacije s strani vzreditelja. Rodovnikov za posamezne mladiče iz legla ne izdaja. Izdane rodovnike KZS izroči vzrediteljem, le ta jih je dolžan izročiti novim lastnikom.

Vzreditelji morajo biti pozorni na roke za oddajo dokumentacije (v obeh primerih):

  1. Rok za oddajo popolne dokumentacije (mikročipi mladičev, zdravstvena dokumentacija staršev legla,…) za izdajo rodovnikov je najkasneje do dopolnjenih deset (10) tednov starosti mladičev.
  2. Nepravočasno posredovanje dokumentacije za registracijo legla (Prijava paritve, vzrejni dokumenti staršev, Obvestilo o leglu s prilogo) ali nepravočasno posredovanje dokumentacije za izdajo rodovnikov (Seznam mladičev z mikročipirnimi kodami, morebitna dokazila o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih), rodovnike podraži za 50%. Naknadno lahko vzreditelj pošlje obvestila o samem lastništvu psa – to se ne šteje za zamudo pri posredovanju dokumentov.
  3. Po izpolnjenih šestnajstih (16) tednih starosti Rodovna knjiga nerešene primere preda KSV. Izdaja rodovnikov je v takih primerih možna le na podlagi sklepa KSV, kar rodovnike podraži za 100 %.

*Psarna
Vsak opravilno sposoben vzreditelj ima pravico zaprositi KZS za registracijo in zaščito psarne pri FCI. Vzreditelj lahko registrira in zaščiti na svoje ime izključno eno psarno. Zaščita in delovanje psarne sta veljavni, dokler psarna ne preneha z delom. Po priznanju psarne ima vzreditelj pravico mladičem iz svoje vzreje dodati tudi naziv psarne.

Obrazec za registracijo psarne najdete TUKAJ.


Dolžnosti vzreditelja so:

  • da skrbi za dobro zdravstveno in kondicijsko stanje psice, vitalnost mladičev ter njihove nastanitvene in zoohigienske razmere,
  • da vzreja kvalitetne pse, skrbno hrani in neguje mladiče, jih pred oddajo novim lastnikom očisti črevesnih in drugih zajedalcev in poskrbi za prva zaščitna cepljenj proti nalezljivim boleznim,
  • da upošteva vse predpise in sklepe s področja vzreje pristojnega strokovnega organa,
  • da svoje pravice in obveznosti do KZS uresničuje le preko pristojne kinološke organizacije oziroma članice KZS,
  • da vzreja pse z rodovnikom, ki ga priznava FCI, vpisanim pri KZS, ne sme pa vzrejati psov brez rodovnikov ali z rodovniki organizacij, ki jih FCI ne priznava,
  • da v predpisanem roku posreduje KZS vso predpisano dokumentacijo v zvezi s paritvijo (prijavo paritve) in v zvezi z leglom (prijava legla).

Z vzrejo se ne sme ukvarjati oseba, ki ji je izrečen disciplinski ukrep ali prepoved vzreje.