KSV KZS

Zadnji sklepi KSV

KSV je na svoji 34. redni seji dne 19.07.2018 med drugimi sprejel naslednje sklepe:

Sklep KSV 30-34/2018:
1. V rodovno knjigo (SLR) se lahko vpišejo psi z izvoznimi rodovniki polnopravnih, pridruženih in pogodbenih  članic FCI ter KC, AKC in CKC na podlagi sporazuma z FCI.
2. V pogojno rodovno knjigo (SPR) se lahko vpišejo psi:
a/  z izvoznimi pogojnimi rodovniki polnopravnih, pridruženih in pogodbenih članic FCI ter KC, AKC in CKC
b/  z rodovniki organizacij iz držav, ki nimajo polnopravne, pridružene ali pogodbene članice FCI, na podlagi sklepa KSV o odobritvi vpisa in potrdila o pasemski pripadnosti psa, ki ga izda pristojna vzrejna komisija,
3. V pogojno rodovno knjigo (SPR) se lahko izjemoma vpišejo psi brez rodovnikov, če pripadajo pasmam, ki so vključene v nacionalne ali mednarodne projekte ohranjanja pasem. Pogoj za vpis je sklep KSV o odobritvi vpisa in potrdilo o pasemski pripadnosti psa, ki ga izda pristojna vzrejna komisija.
4. V rodovno knjigo (SLR) ali pogojno rodovno knjigo (SPR) ni dovoljen vpis psov z rodovniki organizacij, ki jih FCI ne priznava, to je vzporednih organizacij v državah, ki imajo polnopravno, pridruženo ali pogodbeno članico FCI.
5. V rodovno knjigo (SLR) ali pogojno rodovno knjigo (SPR) ni dovoljen vpis psov, katerih mikročip ne ustreza državi, v kateri je rodovnik izdan. Izjema je uvoz psov iz držav, v katerih označevanje psov z mikročipi ni obvezno. Ker je za uvoz psa v EU zahtevana označitev z mikročipom, je v takem primeru dopusten npr. komercialni mikročip.

Sklep KSV 27-34/2018:
1. Paritve psov v najožjem sorodu (brat/sestra, oče/hči, mati/sin) niso dovoljene.
2. Paritve psov v zelo ozkem sorodu (polbrat-polsestra, stric/teta-nečakinja/nečak, dvojni bratranec/dvojna sestrična, ded/babica-vnukinja/vnuk) so dopustne izjemoma v primeru živali najvišje kakovosti oz. tki. elitnih živali in izkazanem interesu pasme.
3. Paritve psov v ozkem sorodu (paritvena partnerja imata enega ali več skupnih prednikov do vključno tretje (3) generacije prednikov  oziroma do vključno nivoja pradedov/prababic, paritev pa ne spada med paritve v najožjem ali zelo ozkem sorodu) so dopustne le v primeru živali nadpovprečne kakovosti (velja za paritvena partnerja in skupne prednike) ter izkazanem interesu pasme.
4. Vzreditelj, ki želi pariti v sorodu, mora pridobiti pisno soglasje pristojne vzrejne komisije.
5. Pristojna vzrejna komisija izda vzreditelju za paritev v sorodu pisno soglasje , ko/če paritev v sorodu odobri KSV s sklepom. Brez odobritvenega sklepa KSV je pisno soglasje pristojne vzrejne komisije nično.
6. Paritve v sorodu, za katere vzreditelj ne bo posedoval  veljavne pisne odobritve pristojne vzrejne komisije, bo KSV obravnavala kot samovoljne.

Sklep KSV 28-34/2018:
1.  Vlogo za paritev v sorodu pripravi in posreduje KSV pristojna vzrejna komisija. Popolna vloga mora vsebovati:
a/ prošnjo vzreditelja, pripravljeno po zahtevah pristojne vzrejne komisije, iz katere bo razviden interes vzreditelja, njegova pričakovanja, poznavanje vpletenih psov (paritvenih partnerjev in skupnih prednikov), …
b/ stališče vzrejne komisije, iz katerega bo razvidna presoja vloge vzreditelja, izkazan interes pasme in morebitne vzrejne opombe
c/ rodovnika paritvenih partnerjev (obvezno)
č/ morebitne priloge, ki pripomorejo k utemeljitvi vloge
d/ kriterije za uvrstitev psa/psice med elitne živali pri paritvah v zelo ozkem sorodu
2.  Vlogo pristojna vzrejna komisija posreduje KSV najmanj petnajst (15) dni pred paritvijo. KSV nepopolnih vlog ne bo obravnavala, za popolne vloge pa bo izdala sklep najkasneje v desetih (10) dneh od prejema vloge.
3.  KSV lahko s sklepom zahteva dodatno obrazložitev pred dokončnim odločanjem, vlogo zavrne, vlogo potrdi ali vlogo potrdi z vzrejno opombo, npr. s pogojem omejitev paritev v sorodu pri potomcih.
4.  Omejitveni pogoj se kot opomba za vzrejo vpiše v rodovno knjigo in izdane rodovnike.
5.  Veljavnost sklepa KSV je omejena na šestdeset (60) dni.


Tetoviranje psov – pomembno!

Predsednik KZS je dne 07.08.2018 s sklepom začasno zadržal izvajanje vseh internih pravil in sklepov organov KZS, ki dopuščajo tetoviranje psov v KZS.
Več o tem:
a/ sklep predsednika KZS – Sklep-tetoviranje 7 8 2018 (2)
b/ dopis KSV Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –Dopis- tetoviranje-ministrstvo
c/  tolmačenje UVHVVR – tolmačenjeUVHVVR
č/  delno poročilo predsednika KSV – delno poročilo

Sklepi KSV

Projekt “Ohranitev avtohtonih lovskih pasem”
KSV je na svoji 33. redni seji dne 13.06.2018 pripravil več sklepov in dal UO KZS pobudo, da z njihovo potrditvijo omogoči zagon projekta “Ohranitev avtohtonih lovskih pasem”. UO KZS je na svoji 37. redni seji dne 20.06.2018 pobudo KSV sprejel in sklepe potrdil.
S projektom, ki je zastavljen kot nacionalni, KZS popravlja neaktivnost in slabe odločitve v preteklosti, zaradi česar so pasme Koroški žigec, Kratkodlaki istrski gonič, Resasti istrski gonič in Posavski gonič bile za Slovenijo znotraj FCI izgubljene.
Sklepi KSV:  avtohtone pasme_33

UO KZS je na 37. redni seji dne 20.06.2018 potrdil naslednje sklepe KSV (33. redna seja KSV dne 13.06.2018), ki zadevajo področje vzreje:

Sklep KSV 26-33/2018:
1. Osemenitev plemenke s semenom dveh plemenjakov bodisi z naravno paritvijo ali umetno osemenitvijo je dopustna izjemoma, če gre za zelo kakovostne vzrejne partnerje in je poleg interesa vzreditelja izkazan tudi interes pasme.
2. Vlogo vzreditelja obravnava pristojna vzrejna komisija in jo skupaj s svojim stališčem posreduje KSV v odobritev najmanj 10 dni pred načrtovano paritvijo/osemenitvijo.
3. Za registracijo legla in izdajo rodovnikov mora vzreditelj predložiti genetske teste starševstva za vse mladiče.

Sklep KSV 25-33/2018:
1. Vzrejnega dovoljenja ne morejo pridobiti psi/psice, pri katerih se ugotovi, da so bili podvrženi operativnim korektivnim posegom telesnih delov, s katerimi so ali bi lahko bile prikrite izločitvene hibe. To še posebej velja, če operativni poseg videz in/ali stanje telesnega dela spremeni tako, da je neugotovljiv originalen videz in/ali stanje telesnega dela in je neugotovljiv tudi na druge načine.
2. Izjema so operativni posegi zaradi poškodb in drugih zdravstvenih indikacij ob ustreznih veterinarskih potrdilih in drugih dokazilih.
3. V primeru nejasnih primerov in suma lahko pristojne vzrejne komisije zahtevajo specialistične izvide/mnenja.

Sklep KSV 20-33/2018:
1. KSV lahko na pobudo vzrejnih komisij ali po lastni presoji pred vpisom v rodovno knjigo in/ali izdajo rodovnikov od vzreditelja zahteva genetske teste starševstva v naslednjih primerih:
– samovoljna paritev
– nepravilnosti pri oddaji dokumentacije za registracijo legla
– na podlagi opomb vzrejnega referenta pri pregledu legel
– v primeru suma v istovetnost psa
2. KSV lahko na pobudo vzrejne komisije ali po lastni presoji zahteva genetski test starševstva za katerega koli psa/psico, vpisanega v SLR/SPR po 01.01.2018. Strošek je v breme KZS, v kolikor je istovetnost psa/psice nesporna.

Sklep KSV 18-33/2018:
1. Za samovoljno paritev se šteje:
a/ paritev brez odobritve pristojne vzrejne komisije, kadar je ta zahtevana
b/ paritev, ki je pristojna vzrejna komisija ne potrdi, ker eden ali oba vzrejna partnerja ne izpolnjujeta za pasmo predpisanih pogojev za vzrejo, pri čemer je nepomembno, ali je do paritve prišlo načrtno ali nenačrtno.
2. Za registracijo legla in izdajo rodovnikov je potreben sklep KSV in sicer:
a/ KSV odobri vpis v rodovno knjigo in izdajo rodovnikov pod naslednjimi pogoji:
– da se izpolnijo vsi za pasmo predpisani pogoji za vzrejo, kar potrdi pristojna vzrejna komisija
– da so predloženi genetski testi starševstva za vse mladiče iz legla
– v rodovnike se odtisne rdeči žig z zaznambo »samovoljna paritev«.
b/ kadar niso izpolnjeni vsi za pasmo predpisani pogoji za vzrejo pri obeh vzrejnih partnerjih, KSV odobri vpis v rodovno knjigo in izdajo rodovnikov pod  naslednjimi pogoji:
– da so predloženi genetski testi starševstva za vse mladiče iz legla
– v rodovnike se odtisne rdeči žig z zaznambo »vzrejna prepoved«.
3. Pristojne vzrejne komisije lahko v primerih samovoljnih paritev :
– izrečejo varstveni ukrep za plemenjaka in/ali plemenko
– predlagajo KSV izrek varstvenega ukrepa zoper vzreditelja
– postopajo skladno z določili disciplinskega pravilnika.

Aktualne zadeve

Obvestilo za vzreditelje

Vzreditelje obveščamo, da morajo pred ogledom legla pridobiti ponudbo (predračun) za opravljanje storitev ogleda legla in jo tudi potrditi. Brez potrjene ponudbe KZS rodovna knjiga vzrejnim referentom ne bo posredovala rodovnih številk. Ponudba se pridobi in potrdi izključno po elektronski pošti: finance2@kinoloska.si

Za pridobitev ponudbe naj vzreditelj navede:

 • podatki vzreditelja (ime in priimek, naslov)
 • datum legla, pasma
 • število ogledov legla
 • ime in priimek izbranega vzrejnega referenta

UO KZS je dne 19.12.2017 potrdil naslednje sklepe KSV, ki zadevajo področje vzreje:

Sklep KSV 1/K17-2017:
Za legla, skotena od 01.01.2018 dalje, velja:

 1. KSV za preglede legel, poleženih od 01.01.2018 dalje, uveljavlja prehodno obdobje.
 2. V prehodnem obdobju se vzreditelj lahko odloči za:
  a/  en (1) ogled legla,
  b/  dosedanji režim pregledov legel, tj. dva (2) ogleda legla.
 3. Protokol enega (1) ogleda legla je:
  a/  vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec »Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve,
  b/  izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev,
  c/  po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev« z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih.
 4. Dosedanji režim pregledov legel z dvema (2) ogledoma legla je nespremenjen.
 5. Prehodno obdobje se zaključi s prehodom na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla.

Sklep KSV 2/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:

 1. Rok za oddajo popolne dokumentacije za izdajo rodovnikov je najkasneje do izpolnjenih deset (10) tednov starosti mladičev. Po tem roku se rodovniki, za katere ni podatka o novem lastniku, izdajo brez vpisa lastništva.
 2. Nepravočasno posredovanje dokumentacije za registracijo legla (Prijava paritve, vzrejni dokumenti staršev, Obvestilo o leglu s prilogo) ali nepravočasno posredovanje dokumentacije za izdajo rodovnikov (Seznam mladičev z mikročipirnimi kodami, morebitna dokazila o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih), rodovnike podraži za 50%. Naknadna obvestila o lastništvu psa se ne štejejo za zamudo pri posredovanju dokumentov.
 3. Po izpolnjenih šestnajstih (16) tednih starosti Rodovna knjiga nerešene primere preda KSV. Izdaja rodovnikov je v takih primerih možna le na podlagi sklepa KSV, kar rodovnike podraži za 100 %.

Sklep KSV 3/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:
Taksa skočnine za plemenjake se od 01.01.2018 dalje ne zaračunava.

Obrazca “OBVESTILO O LEGLU” in “SEZNAM MLADIČEV” najdete v rubriki “Dokumenti KZS” > “Obrazci”.
Pojasnila KSV-ogled legel

 

29-07-2017 // 26. redna seja KSV
KSV je na svoji 26. redni seji dne 29.07.2017 sprejela
Sklep 14/26-2017:
KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep, kot sledi:

 1. Vsi psi, ki v tekočem koledarskem letu osvojijo naziv svetovni ali evropski prvak, mladi svetovni ali mladi evropski prvak oziroma veteranski svetovni ali evropski prvak, lahko v naslednjem koledarskem letu sodelujejo na vseh razstavah v organizaciji KZS brez plačila prijavnine, v Kinologu pa se jim zagotovi predstavitvena stran.
 2. Nagrada je vezana na psa in je neprenosljiva.
 3. Sklep stopi v veljavo takoj.

UO KZS je na svoji 28.redni seji dne 17.08.2017 predlagani sklep KSV sprejel.

Od 01.09.2017 dalje v veljavi več pravil, ki zadevajo vzrejo rodovniških psov:
a/ Odpravljeno je obvezno izdajanje Osebnih knjižic psa ob izdaji rodovnikov.
b/ Uvedeno je komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja.
c/ Uvedena je obveza DNA profiliranja vzrejnih živali.

S 01.01.2018 bodo v veljavo stopila dodatna pravila, ki zadevajo:
a/ Podaljševanje vzrejnih dovoljenj
b/ Pregled legel

Večina jesenskih vzrejnih pregledov je bila brez večjih zapletov že izpeljana. KSV in UO KZS sta v zadnjih mesecih podala vrsto pojasnil, ki pa so še zmeraj aktualna:
a/ Pojasnila KSV glede uvedbe novih pravil
b/ Ukrepi KZS glede vzreje (sporočilo UO KZS)

DNK profiliranje in komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja

Bliža se  01.09.2017, ko se pričneta uporabljati sklepa:
– o DNK profilih
– o komisijskem odčitavanju rentgenogramov okostja

UO  KZS je dne 04.08.2017 objavila ceno, ki velja za izdelavo DNK profila pri EVG, Molekularna diagnostika, d.o.o. – 27,87 EUR (brez DDV).
S tem izvajalcem je UO KZS sklenil pogodbo, s katero je članom članic KZS zagotovil ugodno ceno. Žal mu ni uspelo zagotoviti brezplačne hrambe vzorcev krvi, zato je to storitev odpoklical. Vsakdo pa lahko pridobi DNK profil od kateregakoli akreditiranega laboratorija, če je izdelan po standardu ISAG in če je vzorec odvzet na način, opredeljen v Prilogi EVG.
Priloga k pogodbi z EVG
Obrazec za naročilo profila DNK

KSV je vzrejnim komisijam na voljo za dodatna pojasnila na ksv@kinoloska.si. Vse vzrejne komisije, ki so se na KSV obrnile, so dobila zadovoljiva pojasnila za pripravo razpisov vzrejnih pregledov.

V tej fazi uvajanja DNK profilov  in komisijskega odčitavanja slikanja okostja sta pomembna predvsem izvedbena sklepa, ki ju je pripravil KSV po naročilu UO KZS in na podlagi sklepov UO KZS in KSV iz leta 2016 ter določil v pogodbah z EVG in Veterinarsko zbornico.
KSV je 02.08.2017 k izvedbenima sklepoma sprejel še dopolnilna sklepa, ki naj bi dodatno olajšala uvajalno obdobje.

Sklepa  23. redne seje KSV z dne 29. 5. 2017, ki je bil potrjena na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017
Sklep 23/23–2017:  profil DNK
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.
Navodila za odvzem in označevanje vzorcev krvi ter druge pogoje (EVG) se prav tako objavi na spletnem portalu KZS in posreduje vsem VK.
KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev.
Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.
Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.
2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov.
Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.

Objavljamo dopolnjeni seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja psov in vas hkrati obveščamo, da bo prvo ocenjevanje potekalo 20. oz. 21. septembra 2017, kot so nam sporočili z Veterinarske zbornice Slovenije.
Dopolnjen seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja

KSV je korespondenčno dne 02.08.2017 sprejela dopolnilna sklepa:

Sklep KSV 01/K11-2017
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  DNK profili, pridobljeni do 31.08.2017 za potrebe pridobitve VD, podaljšanja VD ali paritve, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar.
2.  DNK profili, ki jih je potrebno predložiti za plemenjake iz tujine, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar ali če je v rodovniku plemenjaka odtisnjeno dokazilo o DNK profiliranju.
3.  O izjemah v primeru posebnih okoliščin odloča KSV s sklepom.
4.  Za odvzem vzorca krvi so pristojni vsi veterinarji z licenco Veterinarske zbornice Slovenije.
5.  Sklep dopolnjuje Sklep 23/23-2017 z dne 31.05.2017.
UO KZS se s sklepom seznani.
Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK.

Sklep KSV 02/K11-2017
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  VK lahko za posamezne pasme, ki imajo v mednarodnem okolju posebne ureditve (npr. nemški ovčarji,…), na KSV posredujejo vlogo za priznanje izvidov veterinarskih ustanov, ki so posebej pooblaščene s strani matičnega kluba pasme ali mednarodnega združenja pasme. KSV odloči s sklepom.
2.  V primerih, ko npr. uvožen odrasel pes/psica že ima zahtevane izvide slikanja okostja iz tujine, je za priznanje izvida potrebna nostrifikacija s strani Komisije Veterinarske zbornice.
3.  VK določijo minimalno starost psov za slikanje okostja za pasme iz svojega delokroga glede na specifično dozorevanje psov posameznih pasem.
4.  Sklep dopolnjuje Sklep 24/23-2017 z dne 31.05.2017.
UO KZS se s sklepom seznani.
Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK.

Načrtovanje ukrepov v vzreji v letih 2015-2016 in napad nanje v letu 2017

V najbolj občutljivem obdobju uvajanja dalj časa načrtovanih sprememb v vzreji, to je v 3 mesecih med objavo izvedbenih sklepov in pričetkom njihovega izvajanja, so bili ureditve ter KSV, ki je izvedbene sklepe pripravil, in UO KZS, ki jih je potrdil, tarča napada s strani manjše skupine kinoloških sodnikov. UO KZS je zato 05.08.2017 od KSV zahteval, da izdela poročilo o sprejemanju posameznih napadanih sklepov v obdobju 2015-2016.
KSV je tako UO KZS dne 16.08.2017  predal:
Vmesno poročilo o sprejemanju sklepov KSV v obdobju 2015–2106

Končno poročilo KSV o sprejemanju posameznih napadanih sklepov v letih 2015, 2016 in 2017 z dodatnimi razjasnitvami vseh znanih okoliščin ter dejanske vloge posameznikov je še v izdelavi in bo objavljeno skupaj s ključnimi dokumenti.

Pomembno

Razstavljanje kupiranih psov
Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016):
KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep:
Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

Vpisi v SLR – ujemanje čipov z državo izvora
Komisija za strokovna vprašanja pri KZS je na svoji 19. redni seji, dne 13. 2. 2017, obravnavala vprašanje ujemanja čipov in rodovnikov. Prihaja namreč do menjav čipov med tretjimi državami (primer hrvaški čip – srbski rodovnik) in ne zgolj do menjave slovenski čip in tuji rodovnik, zato je sprejela sklep, ki je bil potrjen na 25. redni seji UO, 1. 3. 2017:
Sklep 15/19-2017: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) exportni rodovnik, se mora čip psa ujemati z državo izdanega rodovnika ne glede na izvor psa.

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 5/7-2015: sprejeti sklep KSV 20/10-2015 se spremeni v: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi sklepa pristojne vzrejne komisije, obvezne predhodno pridobljene pozitivne telesne ocene s strani slovenskega sodnika ter potrditve KSV.