KSV KZS

SKLEP ŠT. 183/20L-2021: V skladu z FCI o omejeni registraciji se v takih primerih lahko vtisne v rodovnik žig o omejeni registraciji, da paritev/kombinacija ni v skladu z vzrejnimi pravili. Žig naj bo moder. (Velja za pse, ki bodo namenjeni lovu. Objava 01.07.2021).


SKLEP ŠT. 166/13-2021 (sklep 163/13-2021 – napačno številčen v zapisniku, op.PS).
: Vzreditelji si sami izberejo vzrejne kombinacije. V primeru pogojnega vzrejnega dovoljena lahko VK predpiše potrebno odobritev paritvene kombinacije..

Vzreditelji morajo pridobiti odobritev VK za paritve v sorodstvu, kjer se isti predniki ponovijo samo v drugi generaciji (2-2). Za prvo generacijo načrtovanih mladičev štejejo starši (1), za drugo generacijo stari starši (2). Za ostala linijska parjenja (2-3, 2-4, 3-3, 4-4…) vzrediteljem ni potrebno pridobiti odobritve vzrejne komisije.

FCI prepoveduje parjenje brat-sestra, oče-hči, mama-sin.

SKLEP ŠT. 139/11-2020: Organizator kinološke prireditve lahko sprejme pripravnika za stažiranje, če pred tem pridobi soglasje sodnika, pri katerem bo pripravnik stažiral.

SKLEP ŠT. 137/11-2020: Če je pes v solastništvu dveh ali več oseb, je oseba, ki je med solastniki navedena prva, odgovorna za lastništvo psa, razen če se solastniki s pisnim dogovorom ne dogovorijo drugače.

Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021  – SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

V izjemnih primerih, opredeljenih v vzrejnih pravilnikih, lahko vzrejna komisija dovoli psu oz. psici eno leglo s kasnejšo kontrolo psa oz. psice in/ali potomstva (pogojna primernost za vzrejo). Na podlagi kontrole se lahko takemu psu oz. psici dodeli trajno vzrejno dovoljenje. Sklep velja za vse pse oziroma psice, ki imajo opravljen vzrejni pregled. Vzrejna dovoljenja za določen čas preidejo v trajna, z izjemo pogojnih vzrejnih dovoljenj.

*Lastniki lahko pošljejo vzrejne knjižice vzrejni komisiji, ki bo vpisala
trajnost vzrejnih dovoljenj, kar se izvede brezplačno. Tudi če lastnik
vzrejne knjižice ne pošlje v popravek, je vzrejno dovoljenje prešlo v
trajno.

SKLEP ŠT. 121/7k-2020: Zaradi ukrepov varovanja zdravja ob epidemiji koronavirusa se vsa lovska telesna ocenjevanja prenesejo na jesen na isto lokacijo kot PNZ preizkušnje.

Pridobitev vzrejnega dovoljenja za ŠPORTNE PASME v času ukrepov zaradi koronavirusa:

Do takrat, ko bodo organizirani redni vzrejni pregledi, se vzrediteljem športnih pasem omogoči pridobitev vzrejnega dovoljenja na naslednji način:

 • V primeru, da pes izpolnjuje pogoje za pristop na vzrejni pregled (ima opravljene morebitne zahtevane zdravstvene teste in delovne preizkušnje) in že ima odlično oceno zunanjosti, se vzrejno dovoljenje podeli administrativno, brez privedbe psa. Lastnik pošlje vso potrebno dokumentacijo vzrejni komisiji, ki dokumentacijo pregleda in vzrejno dovoljenje podeli, če so izpolnjeni vsi pogoji, zahtevani v vzrejnem pravilniku za določeno pasmo ali pasemsko skupino. Cena podelitve vzrejnega dovoljenja je enaka ceni rednega vzrejnega pregleda.
 • V primeru, da pes nima odlične ocene zunanjosti ali katerega od z vzrejnim pravilnikom zahtevanih pogojev, se izredni vzrejni pregled izvede z upoštevanjem državnih predpisov, ki veljajo v tistem trenutku. Izredni vzrejni pregled opravi en sam sodnik. Vzrejna komisija po lastni presoji izvede prilagoditev pogojev in izvedbe vzrejnega pregleda. Upoštevati je potrebno vse veljavne ukrepe za varovanje zdravja!

SKLEP ŠT. 120/7k-2020: Zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja je mogoče pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo.

VETERINARSKE ORGANIZACIJE, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO Z ZBORNICO O IZVAJAJNJU RTG SLIKANJA ZA UGOTAVLJANJE PRIROJENIH NAPAK OKOSTJA PRI PSIH – Tukaj!

SKLEP ŠT. 94/6-2020: KSV sprejema FCI priporočila za križanja med pasmami in pasemskimi različicami, kot jih predvideva FCI. TUKAJ! Če je pri posamezni pasmi ali skupini pasem dovolj velika populacija in delni zbor oceni, da je potrebna drugačna vzrejna politika, lahko uredi to področje drugače.

SKLEP ŠT. 53/4-2019: Podaljšave vzrejnih dovoljenj po pošti so možne.

POMEMBNI SKLEPI KSV ZA PODROČJE VZREJE:

KSV je na svoji 2. seji 4.9.2019 sprejela sklep številka 9, s katerim so v pristojnost vzrejnih komisij in delnih zborov vrnjene zadeve s področij:
·       odločanje o paritvah v sorodstvu,
·       odločanje o morebitni potrebi o DNK profilih ,
·       odločanje o izbranih izvajalcih veterinarskih pregledov (HD, ED, oči, pogačice, …),
·       odločanje o izpeljavi izrednih vzrejnih pregledov.

Vzrejne zahteve za posamezne pasme so takšne, kot jih predpisujejo vzrejni pravilniki za posamezne pasme, oziroma pasemske skupine.
V pristojnost in obravnavo vzrejnih komisij so vrnjene tudi vse odprte zadeve. Vzrejne komisije so dolžne pri svojem delu upoštevati predpise KZS in FCI ter zakonodajo s področja varstva živali.

Pojasnila:

 • Paritve v sorodstvu so dovoljene v obsegu, ki je zapisan v vzrejnem pravilniku za posamezno pasmo oz. pasemsko skupino. Izjeme obravnava in lahko odobri pristojna vzrejna komisija. Parjenje v najožjem sorodstvu (oče in hčerka, mati in sin, brat in sestra) je po FCI pravilih prepovedano.
 • DNK profil je obvezen za vzrejo tistih pasem, ki imajo to zahtevo navedeno v vzrejnem pravilniku. DNK test starševstva je potrebno opraviti pri vseh mladičih legla v primeru, da obstaja sum glede starševstva (parjenje z dvema ali več plemenjaki, dvom o morebitnem parjenju z drugim samcem).
 • Izvajalce veterinarskih pregledov, ki so potrebni za pridobitev vzrejnega dovoljenja, ki vzreditelj izbere sam, razen če vzrejni pravilnik za posamezno pasmo oz. pasemsko skupino ne določa drugače. Po sklepu KSV št. 120/7k-2020 je mogoče zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo.
 • Vloge za izredne vzrejne preglede obravnavajo pristojne vzrejne komisije.

S tem sklepi KSV št. 25/11-2016, 26/11-2016, 24/23–2017, 27-34/2018, 28-34/2018 ne veljajo več. 

Sklep KSV 30-34/2018:
1. V rodovno knjigo (SLR) se lahko vpišejo psi z izvoznimi rodovniki polnopravnih, pridruženih in pogodbenih  članic FCI ter KC, AKC in CKC na podlagi sporazuma z FCI.
2. V pogojno rodovno knjigo (SPR) se lahko vpišejo psi:
a/  z izvoznimi pogojnimi rodovniki polnopravnih, pridruženih in pogodbenih članic FCI ter KC, AKC in CKC
b/  z rodovniki organizacij iz držav, ki nimajo polnopravne, pridružene ali pogodbene članice FCI, na podlagi sklepa KSV o odobritvi vpisa in potrdila o pasemski pripadnosti psa, ki ga izda pristojna vzrejna komisija,
3. V pogojno rodovno knjigo (SPR) se lahko izjemoma vpišejo psi brez rodovnikov, če pripadajo pasmam, ki so vključene v nacionalne ali mednarodne projekte ohranjanja pasem. Pogoj za vpis je sklep KSV o odobritvi vpisa in potrdilo o pasemski pripadnosti psa, ki ga izda pristojna vzrejna komisija.
4. V rodovno knjigo (SLR) ali pogojno rodovno knjigo (SPR) ni dovoljen vpis psov z rodovniki organizacij, ki jih FCI ne priznava, to je vzporednih organizacij v državah, ki imajo polnopravno, pridruženo ali pogodbeno članico FCI.
5. V rodovno knjigo (SLR) ali pogojno rodovno knjigo (SPR) ni dovoljen vpis psov, katerih mikročip ne ustreza državi, v kateri je rodovnik izdan. Izjema je uvoz psov iz držav, v katerih označevanje psov z mikročipi ni obvezno. Ker je za uvoz psa v EU zahtevana označitev z mikročipom, je v takem primeru dopusten npr. komercialni mikročip.


Tetoviranje psov – pomembno!

Predsednik KZS je dne 07.08.2018 s sklepom začasno zadržal izvajanje vseh internih pravil in sklepov organov KZS, ki dopuščajo tetoviranje psov v KZS.
Več o tem:
a/ sklep predsednika KZS – Sklep-tetoviranje 7 8 2018 (2)
b/ dopis KSV Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –Dopis- tetoviranje-ministrstvo
c/  tolmačenje UVHVVR – tolmačenjeUVHVVR
č/  delno poročilo predsednika KSV – delno poročilo

Sklep KSV 25-33/2018:
1. Vzrejnega dovoljenja ne morejo pridobiti psi/psice, pri katerih se ugotovi, da so bili podvrženi operativnim korektivnim posegom telesnih delov, s katerimi so ali bi lahko bile prikrite izločitvene hibe. To še posebej velja, če operativni poseg videz in/ali stanje telesnega dela spremeni tako, da je neugotovljiv originalen videz in/ali stanje telesnega dela in je neugotovljiv tudi na druge načine.
2. Izjema so operativni posegi zaradi poškodb in drugih zdravstvenih indikacij ob ustreznih veterinarskih potrdilih in drugih dokazilih.
3. V primeru nejasnih primerov in suma lahko pristojne vzrejne komisije zahtevajo specialistične izvide/mnenja.

Sklep KSV 20-33/2018:
1. KSV lahko na pobudo vzrejnih komisij ali po lastni presoji pred vpisom v rodovno knjigo in/ali izdajo rodovnikov od vzreditelja zahteva genetske teste starševstva v naslednjih primerih:
– samovoljna paritev
– nepravilnosti pri oddaji dokumentacije za registracijo legla
– na podlagi opomb vzrejnega referenta pri pregledu legel
– v primeru suma v istovetnost psa
2. KSV lahko na pobudo vzrejne komisije ali po lastni presoji zahteva genetski test starševstva za katerega koli psa/psico, vpisanega v SLR/SPR po 01.01.2018. Strošek je v breme KZS, v kolikor je istovetnost psa/psice nesporna.


Za legla, skotena od 01.01.2018 dalje, velja:

 1. KSV za preglede legel, poleženih od 01.01.2018 dalje, uveljavlja prehodno obdobje.
 2. V prehodnem obdobju se vzreditelj lahko odloči za:
  a/  en (1) ogled legla,
  b/  dosedanji režim pregledov legel, tj. dva (2) ogleda legla.
 3. Protokol enega (1) ogleda legla je:
  a/  vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec »Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve,
  b/  izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev,
  c/  po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev« z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih.
 4. Dosedanji režim pregledov legel z dvema (2) ogledoma legla je nespremenjen.
 5. Prehodno obdobje se zaključi s prehodom na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla.

Sklep KSV 2/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:

 1. Rok za oddajo popolne dokumentacije za izdajo rodovnikov je najkasneje do izpolnjenih deset (10) tednov starosti mladičev. Po tem roku se rodovniki, za katere ni podatka o novem lastniku, izdajo brez vpisa lastništva.
 2. Nepravočasno posredovanje dokumentacije za registracijo legla (Prijava paritve, vzrejni dokumenti staršev, Obvestilo o leglu s prilogo) ali nepravočasno posredovanje dokumentacije za izdajo rodovnikov (Seznam mladičev z mikročipirnimi kodami, morebitna dokazila o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih), rodovnike podraži za 50%. Naknadna obvestila o lastništvu psa se ne štejejo za zamudo pri posredovanju dokumentov.
 3. Po izpolnjenih šestnajstih (16) tednih starosti Rodovna knjiga nerešene primere preda KSV. Izdaja rodovnikov je v takih primerih možna le na podlagi sklepa KSV, kar rodovnike podraži za 100 %.

Sklep KSV 3/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:
Taksa skočnine za plemenjake se od 01.01.2018 dalje ne zaračunava.

Obrazca “OBVESTILO O LEGLU” in “SEZNAM MLADIČEV” najdete v rubriki “Dokumenti KZS” > “Obrazci”.
Pojasnila KSV-ogled legel

Sklep 14/26-2017:
KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep, kot sledi:

 1. Vsi psi, ki v tekočem koledarskem letu osvojijo naziv svetovni ali evropski prvak, mladi svetovni ali mladi evropski prvak oziroma veteranski svetovni ali evropski prvak, lahko v naslednjem koledarskem letu sodelujejo na vseh razstavah v organizaciji KZS brez plačila prijavnine, v Kinologu pa se jim zagotovi predstavitvena stran.
 2. Nagrada je vezana na psa in je neprenosljiva.
 3. Sklep stopi v veljavo takoj.

Razstavljanje kupiranih psov
Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016):
KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep:
Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

Vpisi v SLR – ujemanje čipov z državo izvora
Komisija za strokovna vprašanja pri KZS je na svoji 19. redni seji, dne 13. 2. 2017, obravnavala vprašanje ujemanja čipov in rodovnikov. Prihaja namreč do menjav čipov med tretjimi državami (primer hrvaški čip – srbski rodovnik) in ne zgolj do menjave slovenski čip in tuji rodovnik, zato je sprejela sklep, ki je bil potrjen na 25. redni seji UO, 1. 3. 2017:
Sklep 15/19-2017: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) exportni rodovnik, se mora čip psa ujemati z državo izdanega rodovnika ne glede na izvor psa.

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 5/7-2015: sprejeti sklep KSV 20/10-2015 se spremeni v: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi sklepa pristojne vzrejne komisije, obvezne predhodno pridobljene pozitivne telesne ocene s strani slovenskega sodnika ter potrditve KSV. Sklep ne velja za rodovnike dezidentskih organizacij iz držav, v katerih obstaja članica FCI (npr. UCI, ECI, Lovački kinološki savez,…).