KSV KZS

SKLEP 103/27-2024: Borderski, jezerski in valižanski terier se lahko prijavijo v razred delovnih na razstavah, če so opravili delovno preizkušnjo po Pravilniku o preizkušnjah za ostale terierje in sicer samo delo v rovu.

Sklep je bil sprejeti na 27. seji KSV z dne 19.2.2024, ter zapisnik KSV-ja potrjen na 42. redni seji UO KZS z dne 27.2.2024.

Na 26. seji KSV, ki je potekala 25.1.2024, je KSV pod točko 22. dnevnega reda, RAZNO c), sprejela sledeči sklep:
SKLEP 101/26-2024: KSV predlaga, da udeležba sodnikov na zborih sodnikov ni obvezna.


KSV dopolnjuje sklep št. 120/7k-2020 tako, da se novi sklep glasi:

SKLEP 73/25-2023: Zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja je mogoče pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo. Slikanje kolkov mora biti opravljeno v skladu s FCI pravili.

Zapisnik 25. redne seje KSV in navedeni sklep sta bila potrjena na 36. redni seji UO KZS (20.12.2023), s sklepom št.: 4.3.1-36/2023.

SKLEP KSV 60/23-2023: Pri toy kodrih se kandidature CAC podeljujejo ločeno po barvah v dveh barvnih skupinah. Za CAC kandirajo beli, črni in rjavi toy kodri skupaj ter sivi in marelični toy kodri skupaj.

(Sklep je bil sprejet na 23. seji KSV, dne 16.10.2023, ter zapisnik KSV-ja potrjen na 31. redni seji UO KZS z dne 24.10.2023).

SKLEP KSV 58/23-2023, dopolnjen s  sklepom KSV 66/24-2023:
Kodre se že ob registraciji legla vpiše v SLR ali SPR. Če starša legla nista iste velikosti, se mladiče vpiše v tisto velikost, ki ji pripada mama.

Sklep velja za registracijo legel po 1.1.2024!
Zapisnik 24. redne seje KSV in navedeni sklep sta bila potrjena na 34. redni seji UO KZS, dne 28.11.2023, s sklepom št.: 4.5.1-34/2023.

SKLEP KSV št. 46/22-2023
Vse vzrejne komisije naj pregledajo svoje vzrejne pravilnike. Če so potrebne spremembe v smislu posodobitve, oz. uskladitve s pravili KZS in državno zakonodajo, naj pripravijo predloge sprememb vzrejnih pravilnikov ter jih obravnavajo na delnih zborih. Kjer so pravilniki ažurirani in spremembe niso potrebne, naj vzrejna komisija pošlje na KZS obvestilo, da je pravilnik posodobljen ter usklajen.

Rok za oddajo sprememb vzrejnih pravilnikov, sprejetih na delnih zborih, na KZS je 1.1.2024 za športne pasme ter 1.5.2024 za lovske pasme.

Sklep KSV, 4. 9. 2019
SKLEP ŠT. 6: Soglasno smo sprejeli, da slovenski vsestranski sodniki lahko sodijo vse pasme, ki jih priznava članica FCI, niso pa še priznane s strani FCI. Sodniki za pasemsko skupino lahko sodijo pasme, ki bodo pod okriljem le-te skupine. Pasme, ki so navedene pri posameznem sodniku v FCI Judges directory, lahko le-ta sodnik sodi.

SKLEP 12/9-2023: Vzrejni referent pregleda leglo in svetuje vzreditelju do desetega dneva starosti mladičev. Vzrejni referent oceni, ali je potrebna njegova nadaljnja strokovna pomoč in ponovni pregledi legla. Prav tako lahko vzreditelj naroči več pregledov legla, če jih potrebuje.
Sklep velja za mladiče poležene po 1.1.2024!

SKLEP 16/9-2023:

Na razstavah se najboljšemu mlademu psu pasme podeli naziv Junior BOB, najboljšemu mlademu psu nasprotnega spola se podeli naziv Junior BOS, najboljšemu veteranu se podeli naziv Veteran BOB, najboljšemu veteranu nasprotnega spola pa Veteran BOS.

SKLEP 24/13-2023: KSV potrjuje seznam pasem s kraticami s podelitvijo slovenskih nazivov, ki je priloga zapisnika.

SKLEP 25/13-2023: Na razstavah se lahko uporabljajo elektronski obrazci, ki se oblikovno razlikujejo od obrazca KZS, so pa vsebinsko skladni.

Na razstavne ocenjevalne liste se vključi nazive BOS, JBOB, VBOB. Lahko se vključi tudi naziva PUPPY BOB in MINOR PUPPY BOB, kar je odločitev organizatorja.

SKLEP 26/13-2023: Organizatorji razstav vabijo sodnike po svoji presoji ter se sami odločajo, iz katerih držav jih bodo povabili. Pri sestavljanju sodniških list je potrebno upoštevati FCI pravilnik o razstavnih sodnikih.

SKLEP 31/13-2023: Pasme borderski terier, valižanski terier in jezerski terier se v Sloveniji lahko razstavlja v razredu delovnih.

SKLEP 32/13-2023:  Pasme borderski terier, valižanski terier in jezerski terier potrebujejo za pridobitev FCI delovnega certifikata preizkus v rovu.

SKLEP 37/17-2023: Kandidaturo Prvak razreda mladih (PRM) se preimenuje v kandidaturo CAC-J, kandidaturo Prvak razreda veteranov (PRV) pa v kandidaturo CAC-V. Obe kandidaturi se lahko podelita psu in psici z oceno odlično 1 v razredu mladih oz. veteranov.

Kandidaturo FCI-CACIB-J se lahko podeli dobitniku CAC-J v razredu mladih, FCI-CACIB-V pa dobitniku CAC-V v razredu veteranov. Obe kandidaturi se podeljuje na mednarodnih razstavah psom dokončno priznanih pasem v skladu z nomenklaturo pasem FCI, ki so vpisani v rodovno knjigo, priznano s strani FCI (ne podeli se psom, ki so vpisani v dodatek k rodovni knjigi), enako kot velja za podelitev kandidature CACIB.

SKLEP 38/17-2023: KSV predlaga, da se rok za oddajo obrazca prijave paritve podaljša na 30 dni po paritvi.

SKLEP 40/18-2023: KSV sprejema nov sklep glede vpisa v SLR in SPR:

Pse se vpisuje v rodovno knjigo SLR in v dodatek k rodovni knjigi – evidenco pogojnih rodovnikov SPR.

V dodatek k rodovni knjigi – evidenco pogojnih rodovnikov SPR se lahko vpišejo psi:

 • ki nimajo vseh treh generacij prednikov, registriranih pri FCI, imajo pa FCI rodovnik;
 • pogojno priznanih pasem pri FCI;
 • pasem priznanih na nacionalni ravni ter imajo izdan pogojni rodovnik članice FCI, pogodbene članice FCI ali kinološke organizacije, s katero ima FCI sklenjen sporazum o priznavanju rodovnikov. Na vidno mesto se vpiše, da pasma ni priznana s strani FCI;
 • ki imajo rodovnik, ki ga je izdala organizacija nečlanica FCI, če v državi izvora psa ne obstaja organizacija – članica FCI, pogodbena članica FCI ali kinološka organizacija, s katero ima FCI sklenjen sporazum o priznavanju rodovnikov;
 • ki imajo rodovnik organizacije, ki ni članica FCI, za pasme, ki so dokončno ali pogojno priznane strani FCI;
 • ki nimajo rodovnika.

Vpis psov iz zadnjih treh alinej ni mogoč za lovske pasme. Vpis psov iz zadnjih treh alinej tega odstavka je mogoč le po presoji in s sklepom pristojne vzrejne komisije ter po pridobitvi pozitivne telesne ocene vsaj dobro (3).

Rodovnik psov, vpisanih v dodatek k rodovni knjigi, se od običajnega rodovnika razlikuje po oznaki SPR ter po barvi.

Pasme, ki še niso priznane s strani FCI in imajo izdane rodovnike nacionalne kinološke zveze ali rodovnike drugih kinoloških organizacij ali pasemske klubske rodovnike (npr. UCI, ECI, IHR, RKC, ABKC/EBKC, …) z vpisom starševstva vsaj treh generacij, se vpisuje v pogojni rodovnik SPR z vidno oznako, da gre za nepriznano pasmo s strani FCI.

Vpis »dizajnerskih hibridov« (npr. labradoodle, goldendoodle, cockapoo, cavapoo, …) v dodatek k rodovni knjigi – v evidenco pogojnih rodovnikov SPR ni mogoč, tudi če imajo izdan rodovnik katerekoli klubske organizacije ali zveze.

Psi, vpisani v SPR  lahko sodelujejo v vseh kinoloških aktivnostih.

SKLEP 42/18-2023: Imena mladičev pri registraciji legla lahko vsebujejo največ 34 črk s presledki.

KSV je pripravil popravljen SEZNAM PASEM, ki je priloga Pravilnika o strokovnem delu KZS, posodobljen skladno z nomenklaturami FCI ter z dodanimi nepriznanimi in pogojno priznanimi pasmami.

 ____________________________________________________________________________

Komisija za prireditve vse organizatorje državnih in mednarodnih razstav obvešča o sprejetih Sklepih Komisije za strokovna vprašanja KZS. Omenjeni Sklepi so bili sprejeti na 13., 16. in 17. seji KSV:

SKLEP 16/9-2023:
Na razstavah se najboljšemu mlademu psu pasme podeli naziv Junior BOB, najboljšemu mlademu psu nasprotnega spola se podeli naziv Junior BOS, najboljšemu veteranu se podeli naziv Veteran BOB, najboljšemu veteranu nasprotnega spola pa Veteran BOS.

SKLEP 25/13-2023:

Na razstavah se lahko uporabljajo elektronski obrazci, ki se oblikovno razlikujejo od obrazca KZS, so pa vsebinsko skladni.

SKLEP 31/13-2023:

Pasme borderski terier, valižanski terier in jezerski terier se v Sloveniji lahko razstavlja v razredu delovnih.

SKLEP 37/17-2023:

Kandidaturo Prvak razreda mladih (PRM) se preimenuje v kandidaturo CAC-J, kandidaturo Prvak razreda veteranov (PRV) pa v kandidaturo CAC-V. Obe kandidaturi se lahko podelita psu in psici z oceno odlično 1 v razredu mladih oz. veteranov.

Kandidaturo FCI-CACIB-J se lahko podeli dobitniku CAC-J v razredu mladih, FCI-CACIB-V pa dobitniku CAC-V v razredu veteranov. Obe kandidaturi se podeljuje na mednarodnih razstavah psom dokončno priznanih pasem v skladu z nomenklaturo pasem FCI, ki so vpisani v rodovno knjigo, priznano s strani FCI (ne podeli se psom, ki so vpisani v dodatek k rodovni knjigi), enako kot velja za podelitev kandidature CACIB.

_________________________________________________________________________
SKLEP 210/32šk-2022:
Pse športnih pasem, pri katerih se mikročip ne ujema z državo izvora, se lahko vpiše v SLR, če njihova matična kinološka zveza potrdi avtentičnost rodovnika. Pisarna KZS preveri pri matični kinološki zvezi, ki je rodovnik izdala, avtentičnost rodovnika.

SKLEP 225/37 k-2022: KSV predlaga, da se pasmam, ki s strani FCI niso priznane, so pa priznane na nacionalni ravni v kateri izmed FCI držav, omogoči sodelovanje v BIS programu na državnih razstavah.

Sklep 4-1/2022: UO KZS sklene, da se prekliče vse sklepe, ki so se vezali na omejitve gibanja v RS. Preklican je sklep Sklep 2.1-59/2021 – možnosti opravljanja vzrejnega pregleda na administrativni način in Sklep 2.2-59/2021 – ogledi legel na daljavo. Prekliče se tudi sklep SKLEP ŠT. 125/9-2020 KSV,  za dosego naziva Mladinski šampion potrebno pridobiti tri (3) PRM v razredu mladih, nazivi morajo biti doseženi pri različnih sodnikih.*
*Preklic sklepa 125/9-2022 KSV zaradi že javno objavljenih pogojev razstav članic velja po 15.08.2022. (objavljeno 06.06.2022)

Sklep 5.2-69/2022: UO KZS se seznani s sklepom SKLEP 211/31-2022: KSV predlaga UO KZS, da se omogoči prijavljanje psov, ki so že slovenskiprvaki, tudi v ostale možne razrede. (Sklep velja od 01.07.2022)

Sklep 5.2-69/2022: KSV predlaga UO KZS, da se odl1 iz razreda mladih podeli naziv PRM (in ne lahko podeli). (Sklep velja od 01.07.2022)

SKLEP ŠT. 197/23-2021: Vzrejno dovoljenje se dokazuje z vzrejno knjižico, osebno knjižico psa, vzrejnim listom ali z vpisom v rodovnik. Vsi dokumenti morajo biti podpisani. (03.12.2021)

Sklep 2.2-59/2021: UO KZS, zaradi izrednih zdravstvenih razmer v RS, se omogoči da se ogledi vzrejnih referentov opravljajo na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije (skype komunikacija med vzrediteljem in referentom ali posnetek po telefonu, idr.). Vzrediteljem se omogoči, da obvestilo o leglu s seznamom mladičev pošljejo po elektronski pošti. Obrazec Seznam mladičev z izdanimi rodovnimi številkami bo KZS poslala vzrediteljem in referentu (v vednost) po elektronski pošti. O kasnejšem ogledu legla se vzreditelj in referent dogovorita glede na trenutne razmere in ukrepe države. Vzreditelj dokumentacijo (seznam z mikročipi) poskenirano vrne po elektronski pošti, za namen izdelave kartotek mladičev. Sklep velja do preklica. (24.11.2021)

SKLEP ŠT. 183/20L-2021: V skladu z FCI o omejeni registraciji se v takih primerih lahko vtisne v rodovnik žig o omejeni registraciji, da paritev/kombinacija ni v skladu z vzrejnimi pravili. Žig naj bo moder. (Velja za pse, ki bodo namenjeni lovu. Objava 01.07.2021). Sklep preklican na 73. redni seji UO KZS, dne 12.04.2022.Sklep 5.2.2.-73/2022: UO KZS sprejme sklep, da se prekliče sporni sklep, ki mu manjka obrazložitev SKLEP KSV ŠT. 183/20L-2021: V skladu z FCI o omejeni registraciji se v takih primerih lahko vtisne v rodovnik žig o omejeni registraciji, da paritev/kombinacija ni v skladu z vzrejnimi pravili. Žig naj bo moder. (Velja za pse, ki bodo namenjeni lovu.)


SKLEP ŠT. 166/13-2021 (sklep 163/13-2021 – napačno številčen v zapisniku, op.PS).
: Vzreditelji si sami izberejo vzrejne kombinacije. V primeru pogojnega vzrejnega dovoljena lahko VK predpiše potrebno odobritev paritvene kombinacije..

Vzreditelji morajo pridobiti odobritev VK za paritve v sorodstvu, kjer se isti predniki ponovijo samo v drugi generaciji (2-2). Za prvo generacijo načrtovanih mladičev štejejo starši (1), za drugo generacijo stari starši (2). Za ostala linijska parjenja (2-3, 2-4, 3-3, 4-4…) vzrediteljem ni potrebno pridobiti odobritve vzrejne komisije.

FCI prepoveduje parjenje brat-sestra, oče-hči, mama-sin.

SKLEP ŠT. 139/11-2020: Organizator kinološke prireditve lahko sprejme pripravnika za stažiranje, če pred tem pridobi soglasje sodnika, pri katerem bo pripravnik stažiral.

SKLEP ŠT. 137/11-2020: Če je pes/psica v solastništvu dveh ali več oseb, je oseba, ki je med solastniki navedena prva, odgovorna za lastništvo psa, razen če se solastniki s pisnim dogovorom ne dogovorijo drugače. Ta oseba je tudi podpisnik prijav paritev,… tega psa/psice.

Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021  – SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

V izjemnih primerih, opredeljenih v vzrejnih pravilnikih, lahko vzrejna komisija dovoli psu oz. psici eno leglo s kasnejšo kontrolo psa oz. psice in/ali potomstva (pogojna primernost za vzrejo). Na podlagi kontrole se lahko takemu psu oz. psici dodeli trajno vzrejno dovoljenje. Sklep velja za vse pse oziroma psice, ki imajo opravljen vzrejni pregled. Vzrejna dovoljenja za določen čas preidejo v trajna, z izjemo pogojnih vzrejnih dovoljenj.

*Lastniki lahko pošljejo vzrejne knjižice vzrejni komisiji, ki bo vpisala
trajnost vzrejnih dovoljenj, kar se izvede brezplačno. Tudi če lastnik
vzrejne knjižice ne pošlje v popravek, je vzrejno dovoljenje prešlo v
trajno.

SKLEP ŠT. 121/7k-2020: Zaradi ukrepov varovanja zdravja ob epidemiji koronavirusa se vsa lovska telesna ocenjevanja prenesejo na jesen na isto lokacijo kot PNZ preizkušnje.

Pridobitev vzrejnega dovoljenja za ŠPORTNE PASME v času ukrepov zaradi koronavirusa:

Do takrat, ko bodo organizirani redni vzrejni pregledi, se vzrediteljem športnih pasem omogoči pridobitev vzrejnega dovoljenja na naslednji način:

 • V primeru, da pes izpolnjuje pogoje za pristop na vzrejni pregled (ima opravljene morebitne zahtevane zdravstvene teste in delovne preizkušnje) in že ima odlično oceno zunanjosti, se vzrejno dovoljenje podeli administrativno, brez privedbe psa. Lastnik pošlje vso potrebno dokumentacijo vzrejni komisiji, ki dokumentacijo pregleda in vzrejno dovoljenje podeli, če so izpolnjeni vsi pogoji, zahtevani v vzrejnem pravilniku za določeno pasmo ali pasemsko skupino. Cena podelitve vzrejnega dovoljenja je enaka ceni rednega vzrejnega pregleda.
 • V primeru, da pes nima odlične ocene zunanjosti ali katerega od z vzrejnim pravilnikom zahtevanih pogojev, se izredni vzrejni pregled izvede z upoštevanjem državnih predpisov, ki veljajo v tistem trenutku. Izredni vzrejni pregled opravi en sam sodnik. Vzrejna komisija po lastni presoji izvede prilagoditev pogojev in izvedbe vzrejnega pregleda. Upoštevati je potrebno vse veljavne ukrepe za varovanje zdravja!

SKLEP ŠT. 120/7k-2020: Zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja je mogoče pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo.

VETERINARSKE ORGANIZACIJE, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO Z ZBORNICO O IZVAJAJNJU RTG SLIKANJA ZA UGOTAVLJANJE PRIROJENIH NAPAK OKOSTJA PRI PSIH – Tukaj!

SKLEP ŠT. 94/6-2020: KSV sprejema FCI priporočila za križanja med pasmami in pasemskimi različicami, kot jih predvideva FCI. TUKAJ! Če je pri posamezni pasmi ali skupini pasem dovolj velika populacija in delni zbor oceni, da je potrebna drugačna vzrejna politika, lahko uredi to področje drugače.

SKLEP ŠT. 53/4-2019: Podaljšave vzrejnih dovoljenj po pošti so možne.

POMEMBNI SKLEPI KSV ZA PODROČJE VZREJE:

KSV je na svoji 2. seji 4.9.2019 sprejela sklep številka 9, s katerim so v pristojnost vzrejnih komisij in delnih zborov vrnjene zadeve s področij:
·       odločanje o paritvah v sorodstvu,
·       odločanje o morebitni potrebi o DNK profilih ,
·       odločanje o izbranih izvajalcih veterinarskih pregledov (HD, ED, oči, pogačice, …),
·       odločanje o izpeljavi izrednih vzrejnih pregledov.

Vzrejne zahteve za posamezne pasme so takšne, kot jih predpisujejo vzrejni pravilniki za posamezne pasme, oziroma pasemske skupine.
V pristojnost in obravnavo vzrejnih komisij so vrnjene tudi vse odprte zadeve. Vzrejne komisije so dolžne pri svojem delu upoštevati predpise KZS in FCI ter zakonodajo s področja varstva živali.

Pojasnila:

 • Paritve v sorodstvu so dovoljene v obsegu, ki je zapisan v vzrejnem pravilniku za posamezno pasmo oz. pasemsko skupino. Izjeme obravnava in lahko odobri pristojna vzrejna komisija. Parjenje v najožjem sorodstvu (oče in hčerka, mati in sin, brat in sestra) je po FCI pravilih prepovedano.
 • DNK profil je obvezen za vzrejo tistih pasem, ki imajo to zahtevo navedeno v vzrejnem pravilniku. DNK test starševstva je potrebno opraviti pri vseh mladičih legla v primeru, da obstaja sum glede starševstva (parjenje z dvema ali več plemenjaki, dvom o morebitnem parjenju z drugim samcem).
 • Izvajalce veterinarskih pregledov, ki so potrebni za pridobitev vzrejnega dovoljenja, ki vzreditelj izbere sam, razen če vzrejni pravilnik za posamezno pasmo oz. pasemsko skupino ne določa drugače. Po sklepu KSV št. 120/7k-2020 je mogoče zdravstvene izvide za pridobitev slovenskega vzrejnega dovoljenja pridobiti tudi na univerzitetnih klinikah držav EU ter pooblaščenih ustanovah s strani matične države ali mednarodnega združenja za določeno pasmo.
 • Vloge za izredne vzrejne preglede obravnavajo pristojne vzrejne komisije.

S tem sklepi KSV št. 25/11-2016, 26/11-2016, 24/23–2017, 27-34/2018, 28-34/2018 ne veljajo več. 

Sklep KSV 30-34/2018:
1. V rodovno knjigo (SLR) se lahko vpišejo psi z izvoznimi rodovniki polnopravnih, pridruženih in pogodbenih  članic FCI ter KC, AKC in CKC na podlagi sporazuma z FCI.
2. V pogojno rodovno knjigo (SPR) se lahko vpišejo psi:
a/  z izvoznimi pogojnimi rodovniki polnopravnih, pridruženih in pogodbenih članic FCI ter KC, AKC in CKC
b/  z rodovniki organizacij iz držav, ki nimajo polnopravne, pridružene ali pogodbene članice FCI, na podlagi sklepa KSV o odobritvi vpisa in potrdila o pasemski pripadnosti psa, ki ga izda pristojna vzrejna komisija,
3. V pogojno rodovno knjigo (SPR) se lahko izjemoma vpišejo psi brez rodovnikov, če pripadajo pasmam, ki so vključene v nacionalne ali mednarodne projekte ohranjanja pasem. Pogoj za vpis je sklep KSV o odobritvi vpisa in potrdilo o pasemski pripadnosti psa, ki ga izda pristojna vzrejna komisija.
4. V rodovno knjigo (SLR) ali pogojno rodovno knjigo (SPR) ni dovoljen vpis psov z rodovniki organizacij, ki jih FCI ne priznava, to je vzporednih organizacij v državah, ki imajo polnopravno, pridruženo ali pogodbeno članico FCI.
5. V rodovno knjigo (SLR) ali pogojno rodovno knjigo (SPR) ni dovoljen vpis psov, katerih mikročip ne ustreza državi, v kateri je rodovnik izdan. Izjema je uvoz psov iz držav, v katerih označevanje psov z mikročipi ni obvezno. Ker je za uvoz psa v EU zahtevana označitev z mikročipom, je v takem primeru dopusten npr. komercialni mikročip.


Tetoviranje psov – pomembno!

Predsednik KZS je dne 07.08.2018 s sklepom začasno zadržal izvajanje vseh internih pravil in sklepov organov KZS, ki dopuščajo tetoviranje psov v KZS.
Več o tem:
a/ sklep predsednika KZS – Sklep-tetoviranje 7 8 2018 (2)
b/ dopis KSV Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –Dopis- tetoviranje-ministrstvo
c/  tolmačenje UVHVVR – tolmačenjeUVHVVR
č/  delno poročilo predsednika KSV – delno poročilo

Sklep KSV 25-33/2018:
1. Vzrejnega dovoljenja ne morejo pridobiti psi/psice, pri katerih se ugotovi, da so bili podvrženi operativnim korektivnim posegom telesnih delov, s katerimi so ali bi lahko bile prikrite izločitvene hibe. To še posebej velja, če operativni poseg videz in/ali stanje telesnega dela spremeni tako, da je neugotovljiv originalen videz in/ali stanje telesnega dela in je neugotovljiv tudi na druge načine.
2. Izjema so operativni posegi zaradi poškodb in drugih zdravstvenih indikacij ob ustreznih veterinarskih potrdilih in drugih dokazilih.
3. V primeru nejasnih primerov in suma lahko pristojne vzrejne komisije zahtevajo specialistične izvide/mnenja.

Sklep KSV 20-33/2018:
1. KSV lahko na pobudo vzrejnih komisij ali po lastni presoji pred vpisom v rodovno knjigo in/ali izdajo rodovnikov od vzreditelja zahteva genetske teste starševstva v naslednjih primerih:
– samovoljna paritev
– nepravilnosti pri oddaji dokumentacije za registracijo legla
– na podlagi opomb vzrejnega referenta pri pregledu legel
– v primeru suma v istovetnost psa
2. KSV lahko na pobudo vzrejne komisije ali po lastni presoji zahteva genetski test starševstva za katerega koli psa/psico, vpisanega v SLR/SPR po 01.01.2018. Strošek je v breme KZS, v kolikor je istovetnost psa/psice nesporna.


Za legla, skotena od 01.01.2018 dalje, velja:

 1. KSV za preglede legel, poleženih od 01.01.2018 dalje, uveljavlja prehodno obdobje.
 2. V prehodnem obdobju se vzreditelj lahko odloči za:
  a/  en (1) ogled legla,
  b/  dosedanji režim pregledov legel, tj. dva (2) ogleda legla.
 3. Protokol enega (1) ogleda legla je:
  a/  vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec »Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve,
  b/  izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev,
  c/  po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev) vzreditelj najkasneje do 10. tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev« z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih.
 4. Dosedanji režim pregledov legel z dvema (2) ogledoma legla je nespremenjen.
 5. Prehodno obdobje se zaključi s prehodom na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla.

Sklep KSV 2/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:

 1. Rok za oddajo popolne dokumentacije za izdajo rodovnikov je najkasneje do izpolnjenih deset (10) tednov starosti mladičev. Po tem roku se rodovniki, za katere ni podatka o novem lastniku, izdajo brez vpisa lastništva.
 2. Nepravočasno posredovanje dokumentacije za registracijo legla (Prijava paritve, vzrejni dokumenti staršev, Obvestilo o leglu s prilogo) ali nepravočasno posredovanje dokumentacije za izdajo rodovnikov (Seznam mladičev z mikročipirnimi kodami, morebitna dokazila o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih), rodovnike podraži za 50%. Naknadna obvestila o lastništvu psa se ne štejejo za zamudo pri posredovanju dokumentov.
 3. Po izpolnjenih šestnajstih (16) tednih starosti Rodovna knjiga nerešene primere preda KSV. Izdaja rodovnikov je v takih primerih možna le na podlagi sklepa KSV, kar rodovnike podraži za 100 %.

Sklep KSV 3/K17-2017:
KSV predlaga UO KZS sprejem sklepa kot sledi:
Taksa skočnine za plemenjake se od 01.01.2018 dalje ne zaračunava.

Obrazca “OBVESTILO O LEGLU” in “SEZNAM MLADIČEV” najdete v rubriki “Dokumenti KZS” > “Obrazci”.
Pojasnila KSV-ogled legel

Sklep 14/26-2017:
KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep, kot sledi:

 1. Vsi psi, ki v tekočem koledarskem letu osvojijo naziv svetovni ali evropski prvak, mladi svetovni ali mladi evropski prvak oziroma veteranski svetovni ali evropski prvak, lahko v naslednjem koledarskem letu sodelujejo na vseh razstavah v organizaciji KZS brez plačila prijavnine, v Kinologu pa se jim zagotovi predstavitvena stran.
 2. Nagrada je vezana na psa in je neprenosljiva.
 3. Sklep stopi v veljavo takoj.

Razstavljanje kupiranih psov
Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016):
KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep:
Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

Vpisi v SLR – ujemanje čipov z državo izvora
Komisija za strokovna vprašanja pri KZS je na svoji 19. redni seji, dne 13. 2. 2017, obravnavala vprašanje ujemanja čipov in rodovnikov. Prihaja namreč do menjav čipov med tretjimi državami (primer hrvaški čip – srbski rodovnik) in ne zgolj do menjave slovenski čip in tuji rodovnik, zato je sprejela sklep, ki je bil potrjen na 25. redni seji UO, 1. 3. 2017:
Sklep 15/19-2017: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) exportni rodovnik, se mora čip psa ujemati z državo izdanega rodovnika ne glede na izvor psa.

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 5/7-2015: sprejeti sklep KSV 20/10-2015 se spremeni v: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi sklepa pristojne vzrejne komisije, obvezne predhodno pridobljene pozitivne telesne ocene s strani slovenskega sodnika ter potrditve KSV. Sklep ne velja za rodovnike dezidentskih organizacij iz držav, v katerih obstaja članica FCI (npr. UCI, ECI, Lovački kinološki savez,…).