Kandidacijski postopek za Volitve predsednika Kinološke zveze Slovenije

Kinološka zveza Slovenije

Volilna komisija

Zapoge 3D

1217 Vodice

Na podlagi 79., 81. in 82. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije ter sklepov sprejetih na 2. seji volilne komisije dne 6. 1. 2022, volilna komisija

R A Z P I S U J E

         Kandidacijski postopek   za

Volitve predsednika Kinološke zveze Slovenije

Volilna komisija Kinološke zveze Slovenije poziva kandidate in kandidatke, da v času kandidacijskega postopka volilni komisiji  Kinološke zveze Slovenije na podlagi  1., 2. in 3. odstavka 82. člena statuta  Kinološke zveze Slovenije pošljejo:

lastnoročno podpisano kandidaturo,

– pisni program  dela  Kinološke zveze Slovenije za naslednje mandatno obdobje,

dokazilo o članstvu v članici Kinološke zveze Slovenije.

Za dokazilo o članstvu v članici Kinološke zveze Slovenije se šteje s strani zakonitega zastopnika članice  podpisano in z žigom opremljeno potrdilo o članstvu.

Kandidacijski postopki in roki pričnejo teči dne 11. 1. 2022. Kandidacijski postopek se zaključi dne 13. 3. 2022 ob 24.00.

Vse kandidature morajo biti poslane priporočeno po pošti. Na ovojnici mora biti jasno razviden poštni žig. Kandidature se pošlje na naslov:

Kinološka Zveza Slovenije

Volilna komisija

» Kandidatura za volitve – ne odpiraj«

Zapoge 3d

1217 Vodice

Volilna komisija ne bo upoštevala nepravočasnih in nepopolnih kandidatur.

Strokovne službe Kinološke zveze Slovenije morajo ta razpis objaviti na uradni spletni strani Kinološke zveze Slovenije, v prvi številki revije Kinolog po objavi razpisa, ter ga v pisni obliki poslati vsem članicam Kinološke zveze Slovenije na njihove uradno objavljene naslove.  

V Zapogah, dne 7. 1. 2022

                                                                                                                                dr. Katja Rejec Longar
predsednica volilne komisije