Seznanitev s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. II P 64/218

Seznanitev s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. II P 64/218

V pravdni zadevi tožeče stranke: Terezija Zinka Rovan, Kolomban 77, Ankaran proti toženi stranki : Kinološka zveza Slovenije, Zapoge 3d, Vodice:

Zaradi razveljavitve sklepa Upravnega odbora Kinološke zveza Slovenije št. 11/25-2017 z dne 1.3.2017 in sklepa Komisije za strokovna vprašanjaa št. KSV 3/19 z dne 13.2.2017 (vsp. 2000,00€) zaradi ponovne umestitve na listo sodnikov in objave (vsp. 500,00€) in zaradi plačila odškodnine (vsp. 5400,00€),

Po opravljeni javni glavni obravnavi dne 08.10.2021, dne 06.01.2022

Razsodilo:

I. Sklep upravnega odbora Kinološke zveza Slovenije št. 11/25-2017 z dne 1.3.2017, sporočen tožeči stranki z dopisom z dne 31.01.2017, in sklep Komisije za strokovna vprašanja št. KSV 3/19 z dne 13.2.2017, sporočen tožeči stranki z dopisom z dne 14.2.2017, sta nezakonita in se razveljavita.

III. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati odškodnino v znesku 4200,00€, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 13.1.2018 dalje, v roku 15. dni.