Sklepi KSV KZS

KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep, kot sledi:

  1. Vsi psi, ki v tekočem koledarskem letu osvojijo naziv svetovni ali evropski prvak, mladi svetovni ali mladi evropski prvak oziroma veteranski svetovni ali evropski prvak, lahko v naslednjem koledarskem letu sodelujejo na vseh razstavah v organizaciji KZS brez plačila prijavnine, v Kinologu pa se jim zagotovi predstavitvena stran.
  2. Nagrada je vezana na psa in je neprenosljiva.
  3. Sklep stopi v veljavo takoj.

 

Pojasnila KSV glede uvedbe novih pravil

Odgovor KSV na zahtevo UO KZS glede sprejemanja napadenih sklepov KSV
Vmesno poročilo o sprejemanju sklepov KSV v obdobju 2015–2106

Pomembno sporočilo Upravnega odbora KZS!
Ukrepi KZS glede vzreje

DNK profiliranje in komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja

Bliža se  01.09.2017, ko se pričneta uporabljati sklepa:
– o DNK profilih
– o komisijskem odčitavanju rentgenogramov okostja

UO  KZS je dne 04.08.2017 objavila ceno, ki velja za izdelavo DNK profila pri EVG, Molekularna diagnostika, d.o.o. – 27,87 EUR (brez DDV).
S tem izvajalcem je UO KZS sklenil pogodbo, s katero je članom članic KZS zagotovil ugodno ceno. Žal mu ni uspelo zagotoviti brezplačne hrambe vzorcev krvi, zato je to storitev odpoklical. Vsakdo pa lahko pridobi DNK profil od kateregakoli akreditiranega laboratorija, če je izdelan po standardu ISAG in če je vzorec odvzet na način, opredeljen v Prilogi EVG.
Priloga k pogodbi z EVG
Obrazec za naročilo profila DNK

KSV je vzrejnim komisijam na voljo za dodatna pojasnila na ksv@kinoloska.si. Vse vzrejne komisije, ki so se na KSV obrnile, so dobila zadovoljiva pojasnila za pripravo razpisov vzrejnih pregledov.

V tej fazi uvajanja DNK profilov  in komisijskega odčitavanja slikanja okostja sta pomembna predvsem izvedbena sklepa, ki ju je pripravil KSV po naročilu UO KZS in na podlagi sklepov UO KZS in KSV iz leta 2016 ter določil v pogodbah z EVG in Veterinarsko zbornico.
KSV je 02.08.2017 k izvedbenima sklepoma sprejel še dopolnilna sklepa, ki naj bi dodatno olajšala uvajalno obdobje.

Sklepa  23. redne seje KSV z dne 29. 5. 2017, ki je bil potrjena na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017
Sklep 23/23–2017:  profil DNK
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najpozneje ob prijavi legla predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.
Navodila za odvzem in označevanje vzorcev krvi ter druge pogoje (EVG) se prav tako objavi na spletnem portalu KZS in posreduje vsem VK.
KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev.
Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja
KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.
Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.
2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov.
Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.

Objavljamo dopolnjeni seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja psov in vas hkrati obveščamo, da bo prvo ocenjevanje potekalo 20. oz. 21. septembra 2017, kot so nam sporočili z Veterinarske zbornice Slovenije.
Dopolnjen seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja

KSV je korespondenčno dne 02.08.2017 sprejela dopolnilna sklepa:

Sklep KSV 01/K11-2017
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  DNK profili, pridobljeni do 31.08.2017 za potrebe pridobitve VD, podaljšanja VD ali paritve, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar.
2.  DNK profili, ki jih je potrebno predložiti za plemenjake iz tujine, so veljavni ne glede na vrsto vzorca, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar ali če je v rodovniku plemenjaka odtisnjeno dokazilo o DNK profiliranju.
3.  O izjemah v primeru posebnih okoliščin odloča KSV s sklepom.
4.  Za odvzem vzorca krvi so pristojni vsi veterinarji z licenco Veterinarske zbornice Slovenije.
5.  Sklep dopolnjuje Sklep 23/23-2017 z dne 31.05.2017.
UO KZS se s sklepom seznani.
Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK.

Sklep KSV 02/K11-2017
KSV sprejema dopolnilni sklep:
1.  VK lahko za posamezne pasme, ki imajo v mednarodnem okolju posebne ureditve (npr. nemški ovčarji,…), na KSV posredujejo vlogo za priznanje izvidov veterinarskih ustanov, ki so posebej pooblaščene s strani matičnega kluba pasme ali mednarodnega združenja pasme. KSV odloči s sklepom.
2.  V primerih, ko npr. uvožen odrasel pes/psica že ima zahtevane izvide slikanja okostja iz tujine, je za priznanje izvida potrebna nostrifikacija s strani Komisije Veterinarske zbornice.
3.  VK določijo minimalno starost psov za slikanje okostja za pasme iz svojega delokroga glede na specifično dozorevanje psov posameznih pasem.
4.  Sklep dopolnjuje Sklep 24/23-2017 z dne 31.05.2017.
UO KZS se s sklepom seznani.
Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK.
Roman Hoefferle l.r.
predsednik KSV

INFORMACIJE IN POJASNILA KSV KZS

Obrazec za naročilo profila DNK
Seznam veterinarskih ustanov za slikanje okostja
Priloga k pogodbi z EVG

POMEMBNO!
Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): KSV zavrnjena sklepa 9/9-2016 in 9/10-2016 spremeni v naslednji sklep: Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

VPISI V SLR – ujemanje čipov z državo izvora
Komisija za strokovna vprašanja pri KZS je na svoji 19. redni seji, dne 13. 2. 2017, obravnavala vprašanje ujemanja čipov in rodovnikov. Prihaja namreč do menjav čipov med tretjimi državami (primer hrvaški čip – srbski rodovnik) in ne zgolj do menjave slovenski čip in tuji rodovnik, zato je sprejela sklep, ki je bil potrjen na 25. redni seji UO, 1. 3. 2017:

Sklep 15/19-2017: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) exportni rodovnik, se mora čip psa ujemati z državo izdanega rodovnika ne glede na izvor psa.

Exportni rodovniki s slovenskimi mikročipi – vpis v SLR
Zaradi preprečitve manipulacij z vpisi psov v slovensko rodovno knjigo, ki imajo rodovnik tuje države s slovenskim mikročipom, KSV sprejme naslednji sklep:
Sklep KSV 18/4-2015: V primeru, da rodovna knjiga KZS prejme za vpis v slovensko rodovno knjigo (SLR) izvozni – exportni rodovnik, v katerega je nalepljena oziroma navedena slovenska mikročip številka, KZS zavrne vpis v SLR.

Vpis psov v SLR iz ISDS in drugih organizacij, ki niso pod okriljem FCI
Sklep KSV 20/10-2015: Pse, uvožene iz tujine z rodovniki, ki niso izdani s strani članic FCI, se v skladu z FCI pravili (Standing Orders) lahko vpiše v SPR – pogojno rodovno knjigo na podlagi obvezne predhodno pridobljene pozitivne telesne ocene s strani slovenskega sodnika.